Edo Japanese Restaurant

5834 B Ridgewood Rd., 39211
601.899.8518
11AM–3PM, 4:30–10PM Mon-Thur; 11AM–3PM, 4:30–10:30PM Fri-Sat