Takara Japanese Steak House – Clinton, MS

Takara Japanese Steak House

951 Highway 80 East

601-925-8777